The Next Step Show (NSS Podcast)

مصاحبه با دکتر سپیده چکاوه، استاد علوم داده و متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه آکسفورد و بنیانگذار استارتاپ پیکسل چت __Dr.Sepideh Chakaveh and Amir Sed.S2-E:33

January 24, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 33
مصاحبه با دکتر سپیده چکاوه، استاد علوم داده و متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه آکسفورد و بنیانگذار استارتاپ پیکسل چت __Dr.Sepideh Chakaveh and Amir Sed.S2-E:33
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مصاحبه با دکتر سپیده چکاوه، استاد علوم داده و متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه آکسفورد و بنیانگذار استارتاپ پیکسل چت __Dr.Sepideh Chakaveh and Amir Sed.S2-E:33
Jan 24, 2022 Season 2 Episode 33
Amir Sed

دکتر سپیده چکاوه استاده علوم داده و متخصص هوش مصنوعی از دانشگاه آکسفورد و نیز بنیانگذار مجموعه پیکسل چت در این اپیزود با ما در خصوص استارتاپ و تفکر کارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. 
ایشان در این گفتگو به سوال امیرعباس صدقی زاده در ارتباط با اهمیت و جایگاه تحصیلات در شکل گیری فرصتهای خاص کارآفرینی و نیز درخصوص تفکرکارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. 

از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

بخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

دکتر سپیده چکاوه استاده علوم داده و متخصص هوش مصنوعی از دانشگاه آکسفورد و نیز بنیانگذار مجموعه پیکسل چت در این اپیزود با ما در خصوص استارتاپ و تفکر کارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. 
ایشان در این گفتگو به سوال امیرعباس صدقی زاده در ارتباط با اهمیت و جایگاه تحصیلات در شکل گیری فرصتهای خاص کارآفرینی و نیز درخصوص تفکرکارآفرینی در دنیای مدرن صحبت میکنند. 

از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و در خاتمه لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید و برای مان  از دیدگاه خود بگویید.

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

بخش روابط عمومی و بازرگانی: Info@thenextstepshow.comSupport the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel