NSS (Farsi)

شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 2)

March 05, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 19
NSS (Farsi)
شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 2)
Chapters
NSS (Farsi)
شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 2)
Mar 05, 2021 Season 1 Episode 19
Amir Sed

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود و در ادامه قسمت قبلی به جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد،‌ توضیح و نقش انواع بیزنس مدل و نیز ارائه مثالی از یک استارتاپ با دو مدل متفاوت از شاخص های کلیدی عملکرد میپردازد. وی در این اپیزود نگاهی کوتاه به روند تصمیم گیری و اهمیت تحلیل رفتار مصرف کننده در ارتباط با تعیین شاخص های کلیدی عملکرد نیز داشته است. 

شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com


Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

امیرعباس صدقی زاده  در این اپیزود و در ادامه قسمت قبلی به جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد،‌ توضیح و نقش انواع بیزنس مدل و نیز ارائه مثالی از یک استارتاپ با دو مدل متفاوت از شاخص های کلیدی عملکرد میپردازد. وی در این اپیزود نگاهی کوتاه به روند تصمیم گیری و اهمیت تحلیل رفتار مصرف کننده در ارتباط با تعیین شاخص های کلیدی عملکرد نیز داشته است. 

شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت مینماییم. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com


Support the show (http://www.thenextstepshow.com)