NSS (Farsi)

مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 18, Season 1

February 06, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 18
NSS (Farsi)
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 18, Season 1
Chapters
NSS (Farsi)
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 18, Season 1
Feb 06, 2021 Season 1 Episode 18
Amir Sed

نژده هوانسیان دیزاین پرونر(کنش یار دیزاین،‌ برند پرداز و نوآور) کارآفرین مقیم مرکز کارآفرینی و نوآوری محصولی دانشگاه ‌ارمنستان در اپیزود هجدهم با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص تعریف تفکر دیزاین و کاربرد آن در فضای استارتاپی به گفته گو نشست. او در این اپیزود به ما می گوید که برای خلق محصولی پرطرفدار، ماندگار و همچنین قابل تولید به چه روشی میتوان از تاثیرات تفکر دیزاین استفاده نمود. 

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

نژده هوانسیان دیزاین پرونر(کنش یار دیزاین،‌ برند پرداز و نوآور) کارآفرین مقیم مرکز کارآفرینی و نوآوری محصولی دانشگاه ‌ارمنستان در اپیزود هجدهم با من امیرعباس صدقی زاده در خصوص تعریف تفکر دیزاین و کاربرد آن در فضای استارتاپی به گفته گو نشست. او در این اپیزود به ما می گوید که برای خلق محصولی پرطرفدار، ماندگار و همچنین قابل تولید به چه روشی میتوان از تاثیرات تفکر دیزاین استفاده نمود. 

از شما عزیزان دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. 

برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
 ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
 ارتباط با بخش تبلیغات  [email protected]
 لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)