NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 16, Season 1. Review of episodes 12-15

January 17, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 16
NSS (Farsi)
مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 16, Season 1. Review of episodes 12-15
Chapters
NSS (Farsi)
مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 16, Season 1. Review of episodes 12-15
Jan 17, 2021 Season 1 Episode 16
Amir Sed

 مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده. مصاحبه با بهرنگ تنکابنی ازایران،‌میلاد ذبیحی از کانادا، سپیده قاجار از آمریکا و استودیو شیزارو از ایران  به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected] 
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  [email protected] 
حساب تویتر: NSS_Farsi 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

 مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده. مصاحبه با بهرنگ تنکابنی ازایران،‌میلاد ذبیحی از کانادا، سپیده قاجار از آمریکا و استودیو شیزارو از ایران  به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected] 
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  [email protected] 
حساب تویتر: NSS_Farsi 

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)