NSS (Farsi)

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1)

October 13, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 11
NSS (Farsi)
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1)
Chapters
NSS (Farsi)
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1)
Oct 13, 2020 Season 1 Episode 11
Amir Sed

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  [email protected]
حساب تویتر: NSS_Farsi
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)

Show Notes

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  [email protected]
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  [email protected]
حساب تویتر: NSS_Farsi
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the show (http://www.thenextstepshow.com)