The Next Step Show (NSS Podcast)

مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1

August 31, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 7
مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1
Aug 31, 2020 Season 1 Episode 7
Amir Sed

رضا کاظمی پور،‌ سرمایه گذار و کارآفرین ساکن در سیلیکون ولی کالیفرنیا در اپیزود هفتم با من امیرعباس صدقی زاده از تغییرات و فرصتهای جدید کسب و کار بعد از دوران رکود اقتصادی حاصل از پدیده کوید-۱۹ میگوید. در این اپیزود او به ما یاد آوری میکند که در شرایط جدید نیازهای کارآفرینان و نیز سرمایه گذاران شامل چه مواردی است و وظایف هریک از طرفین در قبال هم چه مواردی را در بر میگیرد. 


 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com
ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

رضا کاظمی پور،‌ سرمایه گذار و کارآفرین ساکن در سیلیکون ولی کالیفرنیا در اپیزود هفتم با من امیرعباس صدقی زاده از تغییرات و فرصتهای جدید کسب و کار بعد از دوران رکود اقتصادی حاصل از پدیده کوید-۱۹ میگوید. در این اپیزود او به ما یاد آوری میکند که در شرایط جدید نیازهای کارآفرینان و نیز سرمایه گذاران شامل چه مواردی است و وظایف هریک از طرفین در قبال هم چه مواردی را در بر میگیرد. 


 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com
ارتباط با بخش تبلیغات  comercial@thenextstepshow.com
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel