The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۰. چگونگی ورود به ذهن مشتری . روابط عمومی خارج از سازمان. بخش سوم

December 05, 2023 Amir Sed Season 3 Episode 30
فصل سه. اپیزود ‍۳۰. چگونگی ورود به ذهن مشتری . روابط عمومی خارج از سازمان. بخش سوم
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۰. چگونگی ورود به ذهن مشتری . روابط عمومی خارج از سازمان. بخش سوم
Dec 05, 2023 Season 3 Episode 30
Amir Sed

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

چگونه به ذهن مشتری نفوذ کنیم؟
ادامه بررسی چگونگی ورود به ذهن مشتری از طریق روابط عمومی  در خارج از سازمان. 

---------------------

در اپیزود سی از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به ادامه بررسی  ابزار‌های مهم درخلق جایگاه و نفوذ به ذهن مشتری پرداخته‌ایم.
در این اپیزود به موضوع قوانین روابط عمومی در خارج از سازمان پرداخته میشود.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی. 

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

چگونه به ذهن مشتری نفوذ کنیم؟
ادامه بررسی چگونگی ورود به ذهن مشتری از طریق روابط عمومی  در خارج از سازمان. 

---------------------

در اپیزود سی از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به ادامه بررسی  ابزار‌های مهم درخلق جایگاه و نفوذ به ذهن مشتری پرداخته‌ایم.
در این اپیزود به موضوع قوانین روابط عمومی در خارج از سازمان پرداخته میشود.

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel