The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۱۵. استراتژی‌های مهم قیمت گذاری و مدلهای تولید جریان نقدینگی.

July 18, 2023 Amir Sed/Zahra Baghdadi Season 3 Episode 15
فصل سه. اپیزود ‍۱۵. استراتژی‌های مهم قیمت گذاری و مدلهای تولید جریان نقدینگی.
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۱۵. استراتژی‌های مهم قیمت گذاری و مدلهای تولید جریان نقدینگی.
Jul 18, 2023 Season 3 Episode 15
Amir Sed/Zahra Baghdadi

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی.
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها
 در پانزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها مروری داریم بر استراتژی‌های قیمت‌گذاری محصول در استارتاپها و مدلهای تولید نقدینگی و بوم کسب و کار.

در این اپیزود با تمرکز بر مهمترین مدلهای کسب و کار و نیز آشنایی با شیوه‌های قیمت گذاری،‌ اصلی ترین ارکان یک کسب و کار استارتاپی را مورد بررسی قرار میدهیم.

بررسی و تحلیل موضوعات مالی وابسته به استارتاپها در مراحل مختلف سرنوشت یک استارتاپ را رقم میزند. سرمایه گذاران با دقت بسیار سعی دارند تا مهارت کارافرینان را در همان ابتدای کار محک بزنند و نهایتا در خصوص سرمایه گذاری  به جمع بندی برسند. در این اپیزود  زهرا بغدادی به زیر ساختهای کلیدی یک استارتاپ از دیدگاه مدیریت مالی میپردازد.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

 به‌ نام زن، زندگی، آزادی.
 
بخش دوم از فصل سه. مدیریت مالی استارتاپها
 در پانزدهمین اپیزود از فصل سه به همراه زهرا بغدادی کارشناس و مشاور ارشد مالی استارتاپها مروری داریم بر استراتژی‌های قیمت‌گذاری محصول در استارتاپها و مدلهای تولید نقدینگی و بوم کسب و کار.

در این اپیزود با تمرکز بر مهمترین مدلهای کسب و کار و نیز آشنایی با شیوه‌های قیمت گذاری،‌ اصلی ترین ارکان یک کسب و کار استارتاپی را مورد بررسی قرار میدهیم.

بررسی و تحلیل موضوعات مالی وابسته به استارتاپها در مراحل مختلف سرنوشت یک استارتاپ را رقم میزند. سرمایه گذاران با دقت بسیار سعی دارند تا مهارت کارافرینان را در همان ابتدای کار محک بزنند و نهایتا در خصوص سرمایه گذاری  به جمع بندی برسند. در این اپیزود  زهرا بغدادی به زیر ساختهای کلیدی یک استارتاپ از دیدگاه مدیریت مالی میپردازد.
 ---------------------- 

 این برنامه  به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولی دشده. 
BlueBirds Group
----------------------
جهت عضویت درسایت برنامه از لینک زیر استفاده نمایید.
https://thenextstepshow.com/nss-podcast-registration-form
شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید.
amir@Thenextstepshow.com
----------------------
درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید.
لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel