The Next Step Show (NSS Podcast)

نقشه راه و اصول اولیه طراحی و مدیریت محصول در فضای استارتاپها- Product roadmap and principles of product design for startups, Ali Khodaei & Amir Sed, S2-E:55

May 30, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 55
نقشه راه و اصول اولیه طراحی و مدیریت محصول در فضای استارتاپها- Product roadmap and principles of product design for startups, Ali Khodaei & Amir Sed, S2-E:55
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
نقشه راه و اصول اولیه طراحی و مدیریت محصول در فضای استارتاپها- Product roadmap and principles of product design for startups, Ali Khodaei & Amir Sed, S2-E:55
May 30, 2022 Season 2 Episode 55
Amir Sed

در اپیزود پنجاه و پنج از فصل دوم پادکست
 the next step show 
به همراه علی خدایی در ادامه موضوع طراحی و مدیریت محصول به سراغ چگونگی برنامه ریزی و هدف گذاری طراحی محصول میریم. 
در این اپیزود به سوالاتی نظیره: 
نقشه راه محصول چیست و تفاوت آن با استراتژی طراحی محصول چیست؟ 
نکات مهم در طراحی و پیاده سازی نقشه راه محصول چیست؟
اهمیت پرسونا در طراحی محصول چیست؟
و سایر مفاهیم کاربردی رفته و به آنها پاسخ میدهیم. 
در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 

Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:

www.thenextstepshow.comSupport the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در اپیزود پنجاه و پنج از فصل دوم پادکست
 the next step show 
به همراه علی خدایی در ادامه موضوع طراحی و مدیریت محصول به سراغ چگونگی برنامه ریزی و هدف گذاری طراحی محصول میریم. 
در این اپیزود به سوالاتی نظیره: 
نقشه راه محصول چیست و تفاوت آن با استراتژی طراحی محصول چیست؟ 
نکات مهم در طراحی و پیاده سازی نقشه راه محصول چیست؟
اهمیت پرسونا در طراحی محصول چیست؟
و سایر مفاهیم کاربردی رفته و به آنها پاسخ میدهیم. 
در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 

Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:

www.thenextstepshow.comSupport the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel