The Next Step Show (NSS Podcast)

طراحی محصول برای استارتاپها - چگونه محصول اولیه را بسازیم- Product design for Startups- How to plan an MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:51

May 09, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 51
طراحی محصول برای استارتاپها - چگونه محصول اولیه را بسازیم- Product design for Startups- How to plan an MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:51
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
طراحی محصول برای استارتاپها - چگونه محصول اولیه را بسازیم- Product design for Startups- How to plan an MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:51
May 09, 2022 Season 2 Episode 51
Amir Sed

بررسی مراحل اجرایی در جهت پیاده سازی محصول اولیه (ام - وی - پی). 

در این اپیزود به همراه خشایار نژاد سعی کردیم تا سلسله مراتب پیاده سازی محصول اولیه  از مرحله تکمیل ایده تا شکل گیری یک محصول قابل استفاده را به همراه مثالهای قابل درک برای شما شنوندگان عزیز ارائه نماییم.

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 
Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:
www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بررسی مراحل اجرایی در جهت پیاده سازی محصول اولیه (ام - وی - پی). 

در این اپیزود به همراه خشایار نژاد سعی کردیم تا سلسله مراتب پیاده سازی محصول اولیه  از مرحله تکمیل ایده تا شکل گیری یک محصول قابل استفاده را به همراه مثالهای قابل درک برای شما شنوندگان عزیز ارائه نماییم.

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 
Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:
www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel