The Next Step Show (NSS Podcast)

طراحی محصول برای استارتاپها - ایده پردازی تا محصول اولیه- Product design for Startups- Ideation to MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:50

May 02, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 50
طراحی محصول برای استارتاپها - ایده پردازی تا محصول اولیه- Product design for Startups- Ideation to MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:50
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
طراحی محصول برای استارتاپها - ایده پردازی تا محصول اولیه- Product design for Startups- Ideation to MVP, Khashayar Nejad & Amir Sed, S2-E:50
May 02, 2022 Season 2 Episode 50
Amir Sed

تعیین ایده مناسب استارتاپ از میان هزاران ایده ای که به ذهن هر یک از ما میرسد میتواند یکی از چالشی ترین موقعیتهای در پیش روی کارآفرینها باشد. 
در این اپیزود سعی شده تا با رویکردی اصولی به ابتدایی ترین مراحل طراحی محصول پرداخته شود تا شنونده بتواند با پاسخ دادن به پرسشهایی ساده اما مهم  توان تشخیص ایده های مناسب و غیره را از هم داشته باشد. 
خشایار نژاد در پاسخ به سوال اصلی امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی تشخیص ایده خوب از بد راهکاری را ارئه مینماید که میتواند به کلی نگاه کارآفرینان را در تشخیص فرصتها و ایده ها تغییر دهد.

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 
Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:
www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

تعیین ایده مناسب استارتاپ از میان هزاران ایده ای که به ذهن هر یک از ما میرسد میتواند یکی از چالشی ترین موقعیتهای در پیش روی کارآفرینها باشد. 
در این اپیزود سعی شده تا با رویکردی اصولی به ابتدایی ترین مراحل طراحی محصول پرداخته شود تا شنونده بتواند با پاسخ دادن به پرسشهایی ساده اما مهم  توان تشخیص ایده های مناسب و غیره را از هم داشته باشد. 
خشایار نژاد در پاسخ به سوال اصلی امیرعباس صدقی زاده در خصوص چگونگی تشخیص ایده خوب از بد راهکاری را ارئه مینماید که میتواند به کلی نگاه کارآفرینان را در تشخیص فرصتها و ایده ها تغییر دهد.

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: 
Info@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه:
www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel