The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر مهمترین عناوین مطرح شده. آخرین جلسه کارگاه تحقیقات بازار . Market reseach workshop. wrap up session, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:49

April 25, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 49
مروری بر مهمترین عناوین مطرح شده. آخرین جلسه کارگاه تحقیقات بازار . Market reseach workshop. wrap up session, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:49
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مروری بر مهمترین عناوین مطرح شده. آخرین جلسه کارگاه تحقیقات بازار . Market reseach workshop. wrap up session, Soodeh Habibi and Bramak Bahremand, S2-E:49
Apr 25, 2022 Season 2 Episode 49
Amir Sed

مروری بر مهم ترین موضوعات مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پیرامون موضوع تحقیقات بازاریابی. 
سوده حبیبی و برمک بهره مند در آخرین اپیزود از مجموعه کارگاه های تحقیقات بازاردر فضای استارتاپها به مهمترین پرسشهای مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پاسخ میدهند. موضوعاتی در خصوص چگونگی تعیین معیار انتخاب اندازه نمونه تحقیق، موانع و چالشهای قانونی دریافت اطلاعات از کاربران اینترنت و ساید موارد مهم مربوط به تحقیقات بازاریابی. 
این اپیزود یازدهمین  جلسه و البته آخرین اپیزود از مجموعه  کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

مروری بر مهم ترین موضوعات مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پیرامون موضوع تحقیقات بازاریابی. 
سوده حبیبی و برمک بهره مند در آخرین اپیزود از مجموعه کارگاه های تحقیقات بازاردر فضای استارتاپها به مهمترین پرسشهای مطرح شده در طول 10 اپیزود گذشته پاسخ میدهند. موضوعاتی در خصوص چگونگی تعیین معیار انتخاب اندازه نمونه تحقیق، موانع و چالشهای قانونی دریافت اطلاعات از کاربران اینترنت و ساید موارد مهم مربوط به تحقیقات بازاریابی. 
این اپیزود یازدهمین  جلسه و البته آخرین اپیزود از مجموعه  کارگاه آشنایی با تحقیقات بازار در فضای استارتاپها است که در کلاب هاوس و در نوامبر سال 2021 ضبط شده که اکنون در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد. در این مجموعه به تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها پرداخته میشود.  

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 

ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel