The Next Step Show (NSS Podcast)

گفتگو پیرامون موضوع قرارداد سیف و ترم شیت- بخش اول __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:34

February 03, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 34
گفتگو پیرامون موضوع قرارداد سیف و ترم شیت- بخش اول __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:34
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
گفتگو پیرامون موضوع قرارداد سیف و ترم شیت- بخش اول __Khashayar Nejad and Amir Sed.S2-E:34
Feb 03, 2022 Season 2 Episode 34
Amir Sed


یکی از پرچالش ترین و مهم ترین مراحل راه اندازی یک استارتاپ چگونگی تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام به سرمایه گذار و نیز بحث کنترل و هدایت استارتاپ است. 

در بسیاری از موارد دیده شده که کارآفرین به دلیل عدم آشنایی با ساختار قانونی و حقوقی مربوط به واگذاری سهام در ابتدای راه و تنها به دلیل ترس از دست دادن سرمایه گذار حجم زیادی از سهام اولیه را بدون داشتن هیچ دلیل منطقی به سرمایه گذار واگذار نموده که در نهایت باعث حذف وی از صحنه کار شده است. آگاهی از چگونگی محاسبه و نیز واگذاری سهام در استارتاپها و از سویی آگاهی از حقوق جاری کارآفرین و سرمایه گذار درابتدای راه میتواند به طور چشمگیری از احتمال فروپاشی وخسارات ناشی از این ناآگاهی را کاهش دهد . به همین منظور در این اپیزود سعی کردیم تا با بررسی اجمالی این قوانین و همچنین توافقنامه "سیف"  و  نیز بررسی مفاد قید شده در ترم شیت شما را با اصول و تعاریف ابتدایی این قوانین آشنا کنیم. 


در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes


یکی از پرچالش ترین و مهم ترین مراحل راه اندازی یک استارتاپ چگونگی تصمیم گیری در خصوص واگذاری سهام به سرمایه گذار و نیز بحث کنترل و هدایت استارتاپ است. 

در بسیاری از موارد دیده شده که کارآفرین به دلیل عدم آشنایی با ساختار قانونی و حقوقی مربوط به واگذاری سهام در ابتدای راه و تنها به دلیل ترس از دست دادن سرمایه گذار حجم زیادی از سهام اولیه را بدون داشتن هیچ دلیل منطقی به سرمایه گذار واگذار نموده که در نهایت باعث حذف وی از صحنه کار شده است. آگاهی از چگونگی محاسبه و نیز واگذاری سهام در استارتاپها و از سویی آگاهی از حقوق جاری کارآفرین و سرمایه گذار درابتدای راه میتواند به طور چشمگیری از احتمال فروپاشی وخسارات ناشی از این ناآگاهی را کاهش دهد . به همین منظور در این اپیزود سعی کردیم تا با بررسی اجمالی این قوانین و همچنین توافقنامه "سیف"  و  نیز بررسی مفاد قید شده در ترم شیت شما را با اصول و تعاریف ابتدایی این قوانین آشنا کنیم. 


در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما مطرح کنید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel